@
  Introduction
  Brief History
  Admission
  Education
  Career Design
  People
  Prize
  Q&A

@@
Professor@Emeritus>>List by Field@>>Research Fellowship for Young Scientists @>>Professor Emeritus
Name  Retirement  E-mail 
 Hayashi Tsuruichi [с@߈] 1929.5   
 Fujiwara Matsusaburo [@OY] 1942.3   
 Kubota Tadahiko [Ec@F] 1946.3   
 Izumi Shinichi [@M] 1951.1  
 Takasu Tsurusaburo [{@ߎOY] 1952.3  
 Okada Yoshitomo [c@ǒm] 1955.3  
 Tannaka Tadao [W@Y] 1972.3   
 Sunouchi Genichiro [FV@Y] 1975.4   
 Sasaki Shigeo [X؁@dv] 1976.4  
 Fukamiya Masanori [[{@] 1976.4   
 Yoshizawa Taro [g@Y] 1983.4   
 Tsuchikura Tamotsu [yq@] 1986.3   
 Kuroda Tadashi [c@] 1990.3   
 Satake Ichiro [@Y] 1991.3   
 Kotake Takeshi [|@] 1995.3   
 Hotta Ryoshi [xc@ǔV] 1996.3   
 Kato Junji [@] 1999.3   
 Masuda Kyuya [c@v] 1999.3   
 Igari Satoru [@] 2000.3   
 Oda Tadao [c@Y] 2003.3   
 Shimakura Norio [q@Iv] 2003.3   
 Yoshino Takashi [g@] 2003.3   
 Sunada Toshikazu [c@] 2003.3   
 Takahashi Toyofumi [@L] 2006.3   
 Kenmotsu Katsuei [@q] 2006.3   
 Nakamura Tetsuo [@Nj] 2008.3   
 Morita Yasuo [Xc@Nv] 2009.3   
 Yanagida Eiji [c@p] 2010.3   
 Nishikawa Seiki [@‹G] 2012.3   
 Kozono Hideo [@pY] 2012.3   
 Yukie Akihiko []@F] 2012.3   
 Takagi Izumi [؁@] 2016.3   
  Miyaoka Reiko [{@q] 2016.3  
 Ishida Masanori [Γc@T] 2018.3   
  Ishige Kazuhiro [Ζс@aO] 2018.3  

Tohoku University
Faculty of Science,

Division of Mathematics
Information Science